Chuyên dịch vụ tạo nhám đồ cơ khí. Tẩy sạch chi tiết cơ khí, Tăng độ mịn chi tiết cơ khí.